Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BOOKNCAMP

(zwany dalej „Regulaminem“)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin określa:

 1. zakres i zasady świadczenia usług przez BooknCamp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000901137) za pośrednictwem www.bookncamp.com oraz korzystania z nich przez Użytkowników;

 2. warunki wykonywania usług, o których mowa w pkt. 1, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym www.bookncamp.com

 3. tryb zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług oraz postępowanie reklamacyjne.

§ 2.

Regulamin stosuje się do:

 1. BooknCamp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000901137, posiadającej NIP: 5252863795, kapitał zakładowy w wysokości 7 000,00 zł, zwanej dalej „Usługodawcą”;

 2. osób chcących skorzystać z usług, o których mowa § 1 Regulaminu;

 3. osób korzystających z usług, o których mowa § 1 Regulaminu, zwanych dalej „Usługobiorcami”.

§ 3.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca“ - osoba prawna, która prowadząc działalność zarobkową
  i zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;

 2. Usługobiorca“ – osobę, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 3. BooknCamp“ lub „Serwis” – serwis internetowy www.bookncamp.com dystrybuowany przez lub za zgodą Usługodawcy, przeznaczony do umożliwienia korzystania z Funkcjonalności;

 4. Funkcjonalność” – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy za pośrednictwem BooknCamp:

  a) interaktywnego formularza służącego do publikacji ofert wynajmu przyczep kempingowych, kamperów oraz glampingów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Usługobiorców, późniejszej edycji utworzonych przez siebie ofert, materiałów tekstowych, informacji czy opisów, zdjęć i grafik, a także zawierania umów najmu,

  b) możliwości zapoznania się z ofertami wynajmu,

  c) możliwości skorzystania z ofert umów najmu,

  d) możliwości skorzystania z opcji przeprowadzenia rozmowy w oknie czatu,

  e) notyfikacji typu newsletter informujących o bieżącej aktywności BooknCamp_,_ aktywności innych Usługobiorców oraz Usługodawcy, a także zawierających treści o charakterze promocyjnym, jak reklamowym,

 5. Konto“ – udostępniona przez Usługodawcę dla Usługobiorcy przestrzeń w BooknCamp_,_ umożliwiająca korzystanie z jego Funkcjonalności, jak również wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych oraz opisów, a także zdjęć i grafik przez niego publikowanych, dla której użytkowania niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wykorzystanie jednej z poniższych metod rejestracji konta:

  a) użycie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Usługobiorcy, a także wybór hasła i jego potwierdzenie,

  b) użycie aktywnego Konta Google Usługobiorcy,

  c) użycie aktywnego Konta Facebook Usługobiorcy,

a następnie aktywacja konta poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Usługobiorcy.

 1. Host” – Usługobiorca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub będący osobą fizyczną działającą w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub osoby prawnej niemającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, który zarejestrował oraz aktywował konto
  w BooknCamp i zamierza korzystać w szczególności z Funkcjonalności, o której mowa w pkt. 4 lit. a i d. Na potrzeby Regulaminu uznaje się, że dane zawarte na fakturach wystawianych w związku ze świadczonymi Funkcjonalnościami będą dotyczyły podmiotu, w imieniu i na rzecz którego Host działa;

 2. Gość” – Usługobiorca, który zarejestrował oraz aktywował konto
  w BooknCamp i zamierza korzystać w szczególności z Funkcjonalności, o której mowa w pkt. 4 lit. b, c oraz d;

 3. Anonymouse” – Usługobiorca, który nie zarejestrował oraz nie aktywował Konta w BooknCamp i zamierza korzystać jedynie z funkcjonalności, o której mowa w pkt. 4 lit. b.

Rozdział 2

Zasady wykonywania i zakres usługi objętej Regulaminem

§ 4.

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczy usługę udostępniania do zapoznania się, a następnie korzystania ze wszystkich lub niektórych Funkcjonalności BooknCamp.

 2. W stosunku do umów zawieranych pomiędzy Hostami a Gośćmi w związku
  z Funkcjonalnościami Serwisu, Usługodawca we wskazanym zakresie świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa. Nabywcą usług oferowanych w Serwisie przez Hostów są Goście. Usługodawca nie nabywa usług od Hostów.

 3. W celu prawidłowego korzystania z Funkcjonalności opisanych w § 3 pkt. 4 lit. a, c oraz d Regulaminu konieczna jest uprzednia rejestracja oraz aktywacja Konta.

§ 5.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Usługobiorcy oraz błędne działanie BooknCamp na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie, w szczególności w § 15 ust. 2 Regulaminu.

§ 6.

Rozpoczęcie korzystania z Funkcjonalności i rejestracja oraz aktywacja Konta w BooknCamp są jednoznaczne z zawarciem umowy w ww. przedmiocie oraz pełną akceptacją przez Usługobiorcę treści Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Zaprzestanie korzystania oraz usunięcie Konta stanowią są natomiast jednoznaczne z rozwiązaniem ww. umowy.

§ 7.

Na podstawie Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. powstrzymania się od działań zakłócających prawidłową pracę systemu komputerowego, serwerów i sieci Usługodawcy oraz zmierzających do zmiany treści i kształtu BooknCamp,

 2. korzystania z BooknCamp jedynie w sposób przewidziany przez Usługodawcę,

 3. nie publikowania w BooknCamp żadnych treści mających charakter reklamowy czy promocyjny zachęcających do korzystania z jakichkolwiek produktów czy usług,

 4. nie instalowania i nie korzystania z Serwisu za pośrednictwem oprogramowania wykonującego czynności w zastępstwie Usługobiorcy (tzw. Bot).

§ 8.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a także Regulaminem. Niedozwolone jest umieszczanie w BooknCamp treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą Usługobiorcom.

§ 9.

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w przedmiocie najmu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia, jak również ich utratę. W przypadku powstania szkody z winy Gościa, przebywających z nim lub odwiedzających go osób lub zwierząt, Gość zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawy przedmiotu najmu.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Hosta o wystąpieniu szkody, bądź też o jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu.

 3. Koszty usunięcia szkody powstałej z winy Gościa pokrywane są z kaucji do wysokości kaucji. Host może także żądać od Gościa dodatkowych opłat za usunięcie szkody w przypadku, gdy koszty te przewyższają wysokość kaucji. W przypadku wystąpienia szkody z winy Gościa, Host może domagać się od Gościa dodatkowej kaucji na poczet zabezpieczenia naprawienia szkód, które mogą powstać w okresie pozostałym do zakończeniu najmu.

 4. Usługodawca nie odpowiada za żadne ewentualne szkody wyrządzone Gościowi lub osobom trzecim przez Hosta lub osoby działające na jego zlecenie. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne okaleczenie, śmierć lub przypadki losowe, czy kradzieże lub zniszczenia mienia w trakcie okresu najmu. Gość oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące okres pobytu w obiekcie noclegowym i zabezpieczające pokrycie szkód oraz ewentualnego wypadku.

 5. Usługodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne niedogodności lub nieprzyjemności występujące w trakcie najmu spowodowane brakiem dostępu do telewizji satelitarnej lub Internetu, przerwą w dostawie prądu, gazu, wody lub innych prac konserwatorskich lub naprawczych urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotu najmu, jak i również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.

 6. Całkowita odpowiedzialność finansowa Usługodawcy, w razie stwierdzenia uzasadnionego roszczenia, jest ograniczona do wysokości kwoty równej dokonanej przez Gościa wpłaty i jakiekolwiek żądania finansowe nie mogą przekroczyć tej wartości.

Rozdział 3

Funkcjonalności

§ 10.

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pomocą Serwisu świadczy dla Hosta usługi:

  1. umożliwienia udostępnienia Usługobiorcom ofert wynajmu i modyfikacji tych ofert,

  2. zawierania umów najmu.

 2. Usługodawca, w ramach pro wadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pomocą Serwisu świadczy dla Gościa usługi:

  1. umożliwienia zapoznania się z ofertami wynajmu,

  2. umożliwienia skorzystania z ofert umów najmu.

§ 11.

 1. Host, który korzysta z usługi o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, udostępnia ofertę przyszłego wynajmu, która zawiera:

  1. nazwę i krótki opis oraz fotografie przedmiotu najmu;

  2. kalendarz zawierający szczegółowy bieżący przegląd dostępności oferty;

  3. parametry przedmiotu najmu, w tym typ, markę, rok produkcji, model, długość;

  4. przybliżoną lokalizację przedmiotu najmu na mapie;

  5. maksymalną liczbę Gości;

  6. rodzaj i konfigurację łóżek;

  7. dostępne udogodnienia;

  8. zasady użytkowania przedmiotu najmu, w szczególności:

   a) możliwość przyjazdu ze zwierzęciem;

   b) opcjonalny zakaz palenia/organizowania imprez;

   c) możliwość zmiany lokalizacji (dotyczy wynajmu przyczep kempingowych oraz kamperów);

  9. cenę brutto najmu (cena zawiera należne podatki oraz opłaty) oraz ewentualną wysokość kaucji oraz inne dodatkowe opłaty, które zostaną przez niego pobrane na miejscu od Gościa;

  10. zasady anulowania rezerwacji przez Gościa oraz zwrotu ceny.

 2. Host może samodzielnie określać dodatkowe opłaty, które będą pobierane przez niego na miejscu od Gości, a nie zostaną pobrane wcześniej przez Usługodawcę w ramach rezerwacji.

 3. Host określa zasady anulowania rezerwacji i zwrotu ceny, o których mowa w ust. 1 pkt 10 Regulaminu, odrębnie dla każdego z przedmiotów najmu.

 4. Zasady, o których mowa w ust. 3 podlegają zmianie przez Hosta. Dokonane zmiany nie mają wpływu na rezerwacje uprzednio dokonane.

 5. Określając zasady anulowania najmu przez Gościa, o których mowa w ust. 1 pkt 10 Regulaminu, Host wybiera jedną spośród poniższych regulacji:

  1. w przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji do 5 dni przed rozpoczęciem najmu przysługuje mu pełen zwrot ceny brutto najmu, po tym terminie Gość może nadal anulować rezerwację przed rozpoczęciem najmu, przysługuje mu wówczas zwrot 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) ceny brutto najmu;

  2. w przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji do 7 dni przed rozpoczęciem najmu przysługuje mu zwrot 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) ceny brutto najmu, po tym terminie Gość może nadal anulować rezerwację przed rozpoczęciem najmu, przysługuje mu wówczas zwrot 50% (pięćdziesięciu procent) ceny brutto najmu.

  3. w przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem najmu przysługuje mu zwrot 50% (pięćdziesięciu procent) ceny brutto najmu, po tym terminie Gość nie ma możliwości anulowania rezerwacji przed rozpoczęciem najmu za zwrotem jakiejkolwiek części ceny brutto najmu.

 6. Kaucja, o której mowa w ust. 1 pkt 9, nie podlega blokadzie na rachunku bankowym Gościa przez Usługodawcę. Za pobranie kaucji i jej zwrot Gościowi odpowiada wyłącznie Host.

 7. Jeżeli pomimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności najmu Host anuluje rezerwację, Usługodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Gościowi ceny brutto najmu wraz z prowizją usługodawcy. Host natomiast zostanie obciążony opłatą od Usługodawcy określoną w §13 ust. 4. Faktura zostanie przesłana mailowo Hostowi w przeciągu 7 dni, od dnia anulowania wcześniej potwierdzonej rezerwacji, na adres email użyty przez Hosta w procesie rejestracji konta.

 8. W przypadku, gdy Host jest czynnym podatnikiem VAT, ustalając cenę brutto najmu (zawierającą wliczony podatek VAT) wskazaną w ust. 1 pkt 9, zobowiązany jest do podania obowiązującej go stawki VAT. Host jest odpowiedzialny za prawidłowe wskazanie Usługodawcy stawki podatku VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. Wówczas Usługodawca zwróci Gościowi cenę brutto najmu, wraz z prowizją Usługodawcy, a Host nie zostanie obciążony opłatą określoną w §13 ust. 4.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo przełożenia rezerwacji na inny termin.

§ 12.

 1. Gość, który zamierza skorzystać z usługi zawierania umowy najmu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu:

  1. dokonuje wyboru oferty Hosta oraz terminu najmu poprzez skorzystanie z funkcji „Poproś o rezerwację”;

  2. wskazuje dane rozliczeniowe oraz dokonuje wyboru płatności, a następnie ponownie wybiera funkcję „Poproś o rezerwację”.

 2. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od ponownego skorzystania przez Gościa z funkcji „Poproś o rezerwację” Host potwierdza albo odrzuca rezerwację. Brak potwierdzenia albo odrzucenia rezerwacji w ww. terminie jest równoznaczne z odrzuceniem rezerwacji.

 3. W przypadku potwierdzenia rezerwacji przez Hosta Usługodawca korzystając z serwisów pośrednictwa finansowego dedykowanego płatnościom internetowym, zleca automatyczne pobranie środków z konta powiązanego z użytą w celu dokonania płatności kartą debetową lub kredytową.Host otrzymuje możliwość wypłacenia należnych środków, otrzymanych w ramach danej rezerwacji, w momencie przyjazdu Gościa na miejsce rezerwacji.

 4. Gość powinien opłacić rezerwację w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od jej potwierdzenia przez Hosta. Brak opłacenia rezerwacji w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z rezerwacji.

 5. W przypadku, w którym nie dojdzie do skutecznego opłacenia rezerwacji (w szczególności z powodu braku odpowiedniej ilości środków na karcie Gościa), Usługodawca wysyła na wskazany przez Gościa adres e-mail prośbę o ponowne opłacenie rezerwacji. W przypadku, w którym nie dojdzie do skutecznego opłacenia rezerwacji w okresie 24 (dwudziestu czterech) godzin od wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca skontaktuje się z telefonicznie z Gościem celem wyjaśnienia przyczyn braku płatności.

Rozdział 4

Zasady płatności i zwrotu prowizji

§ 13.

 1. Odbiorcą płatności dokonywanej przez Gościa w związku z korzystaniem z Funkcjonalności, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu jest Host. Usługodawca jedynie świadczy usługę udostępniania do zapoznania się, a następnie korzystania ze wszystkich lub niektórych Funkcjonalności BooknCamp.

 2. Gość, w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z Funkcjonalności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu, może dokonać płatności za pośrednictwem serwisów pośrednictwa finansowego dedykowanego płatnościom internetowym, aktualnie dostępnego w Serwisie.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu, o którym mowa w ust. 2, w tym za trudności w dokonaniu płatności spowodowane przerwami technicznymi leżącymi po stronie operatora systemu płatności internetowej czy dokonaniem płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych przez bank Gościa, a także nie gwarantuje realizacji płatności w czasie rzeczywistym.

 4. Za świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Usługodawca dolicza do rachunku Gościa prowizję w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości ceny najmu brutto oraz powiększa ją o obowiązującą stawkę VAT. Usługodawca za świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Regulaminu pobiera od Hosta prowizję w wysokości 3% (trzech procent) wartości ceny najmu brutto oraz powiększa ją o obowiązującą stawkę VAT.

 5. Zasady anulowania rezerwacji i zwrotu ceny brutto najmu opisane w § 11 ust. 4 Regulaminu nie dotyczą prowizji należnej Usługodawcy za świadczenie usług drogą elektroniczną. Prowizja Usługodawcy nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz w sytuacji, w której to Host lub Usługodawca anuluje rezerwację.

 6. Wpłata dokonana przez Gościa tytułem najmu przekazywana jest przez serwis pośrednictwa finansowego dedykowanego płatnościom internetowym do wirtualnego portfela Hosta.

 7. Zlecenie przekazania wpłaty dokonanej tytułem najmu przez Gościa, pomniejszonej o należną Usługodawcy prowizję określoną w ust 4 zdanie 2, może zostać dokonywane przez Hosta najwcześniej w dniu rozpoczęcia najmu.

 8. Serwis pośrednictwa finansowego dedykowany płatnościom internetowym, na zlecenie Usługodawcy, przekazuje wpłatę, o której mowa w ust. 7 na wskazany przez Hosta rachunek bankowy.

 9. Zasady wpłat i wypłat opisane w ust. 6 - 8 mają zastosowanie także w przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa z uwzględnieniem wybranej przez Hosta zasady anulowania najmu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Host ma możliwość zlecenia wypłaty środków pobranych tytułem najmu w dniu anulowania rezerwacji przez Gościa.

 10. Płatności z tytułu usług wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 2), § 10 ust. 2 pkt 2)
  i § 13 ust. 5 odbywają się na podstawie wystawionych faktur VAT oraz
  na zasadach ich dotyczących:

  1. Gość z tytułu skorzystania z usług, o których mowa w ust. 10, otrzymuje
   za pośrednictwem portalu fakturę, zawierającą dane Usługodawcy wystawioną na kwotę, o której mowa w § 13 ust. 4 zdanie pierwsze, stanowiącą prowizję Usłogodawcy.

  2. Host z tytułu skorzystania z usług, o których mowa w ust. 10, otrzymuje za pośrednictwem portalu fakturę, zawierającą dane Usługodawcy, wystawioną na kwotę, o której mowa w w § 13 ust. 4 zdanie drugie, stanowiącą prowizję Usługodawcy.

  3. Ewidencjonowanie rachunków lub faktur, które wystawia Host na rzecz Gościa w ramach opodatkowania świadczenia usługi najmu, są wyłącznym zobowiązaniem Hosta jako Strony świadczącej usługi najmu. Usługodawca w żadnym stopniu nie jest zobowiązany do wystawiania rachunków lub faktur na rzecz Gościa w ramach świadczenia usługi najmu przez Hosta.

  4. Faktury, o których mowa w pkt 1 oraz 2 są dostępne dla Hostów oraz Gości bezpośrednio w serwisie.

 11. W celu zapewnienia Hostowi możliwości odbierania dokonywanych przez Gości płatności, konieczne jest wykonanie przez Hosta procesu weryfikacji. Proces,
  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, polega na wskazaniu przez Hosta dodatkowych danych, w szczególności takich jak:

  1. firma (nazwa prowadzonej działalności gospodarczej),

  2. numer NIP,

  3. adres prowadzonej działalności gospodarczej,

  4. zdjęcie dokumentów potwierdzających tożsamość Hosta (jedno z wybranych):

   a) dowód osobisty oraz dodatkowy dokument zawierający adres Hosta, albo

   b) dowód osobisty oraz prawo jazdy zawierające adres Hosta, albo

   c) paszport.

  5. określonych danych dotyczących wspólników Hosta, jeśli dotyczy;

  6. określonych danych dotyczących osób zajmujących stanowiska dyrektorskie lub menadżerskie w działalności prowadzonej przez Hosta, jeśli dotyczy;

 12. Usługodawca nie ma dostępu, podglądu ani możliwości zapisu
  przesłanych przez Hosta fotografii dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 4). Weryfikację wskazanych dokumentów prowadzi wyłącznie serwis pośrednictwa finansowego.

Rozdział 5

Kontakt z Usługodawcą

oraz zasady i warunki wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji

§ 14.

 1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej pod adresem Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

 2. Reklamacje w przedmiocie nieprawidłowego działania Funkcjonalności należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej pod adresem Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. imię;

  2. nazwisko;

  3. adres e-mail;

  4. nazwę przeglądarki internetowej, przy wykorzystaniu której wystąpił problem z użyciem Funkcjonalności;

  5. nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia Usługobiorcy, na którym wystąpił problem z wykorzystaniem z Funkcjonalności. Wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy;

  6. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu z wykorzystaniem Funkcjonalności.

 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.

 5. Dane osobowe Usługobiorców, przekazane zgodnie z ust. 2, podlegają ochronie opisanej w Polityce Prywatności, która dostępna jest w Serwisie.

Rozdział 6

Dodatkowe informacje o usłudze

§ 15.

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące przedmiotu najmu, zostały zamieszczone przy dołożeniu najwyższej staranności co do ich poprawności oraz aktualności. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu najmu, a także usług, zostały zamieszczone na podstawie danych przekazanych Usługodawcy przez Hosta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Gości w wyniku nieprawidłowości zamieszczonych w nim informacji.

 2. Celem skorzystania z usługi objętej Regulaminem Usługobiorca zobowiązany jest do posiadania:

  1. dostępu do sieci Internet,

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), aktywnego konta w serwisie Facebook albo aktywnego konta Google.

  3. przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookies.

§ 16.

Usługodawca udostępnia Regulamin w Serwisie w zakładce „Regulamin” oraz umożliwia utrwalenia jego treści w postaci pliku tekstowego lub za pomocą wydruku.

Rozdział 7

Ochrona danych osobowych

§ 17.

 1. Usługodawca stosuje odpowiednie do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Usługobiorców, w celu ochrony danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz powtórnym przetwarzaniem.

 2. Dane osobowe Usługobiorców podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Usługodawca.

 3. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Usługodawcy.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz środki ich ochrony stosowane przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce
  Prywatności dostępnej w Serwisie.

Rozdział 8

Prawa autorskie

§ 18.

 1. Wszelkie elementy graficzne zawarte w Serwisie, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy zawartości oraz sposób, w jaki elementy graficzne i zawartość są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu, za wyjątkiem elementów umieszczonych przez Hosta (m.in. opisy i zdjęcia) stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1231).

 2. W celu korzystania z BooknCamp, Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu licencji na korzystanie. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlenie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w celu korzystania z Funkcjonalności w sposób zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie.

Rozdział 9

Prawo właściwe/ rozwiązywanie sporów

§ 19.

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez BooknCamp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000901137) w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach BooknCamp będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 20.

 1. Usługodawca upoważniony jest do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.

 2. W terminie 7 (siedmiu) dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu Usługodawca drogą elektroniczną poinformuje Usługobiorców o planowanej zmianie z przedstawieniem całej treści zmienianych zapisów – w terminie dalszych 7 (siedmiu) dni Usługobiorca może odmówić akceptacji zmienionej treści co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i skutkuje usunięciem konta Usługobiorcy z Serwisu.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.